Firebird 2.0
PHP5 Programming
Manual

ALPHABETIC FUNCTION INDEX

The below table gives an alphabetically sorted overview of Firebirds' PHP5 function interface.

fbird_add_user

fbird_fetch_row

fbird_affected_rows

fbird_field_info

fbird_backup

fbird_free_event_handler

fbird_blob_add

fbird_free_query

fbird_blob_cancel

fbird_free_result

fbird_blob_close

fbird_gen_id

fbird_blob_create

fbird_maintain_db

fbird_blob_echo

fbird_modify_user

fbird_blob_get

fbird_name_result

fbird_blob_import

fbird_num_fields

fbird_blob_info

fbird_num_params

fbird_blob_open

fbird_param_info

fbird_close

fbird_pconnect

fbird_commit_ret

fbird_prepare

fbird_commit

fbird_query

fbird_connect

fbird_restore

fbird_db_info

fbird_rollback_ret

fbird_delete_user

fbird_rollback

fbird_drop_db

fbird_server_info

fbird_errcode

fbird_service_attach

fbird_errmsg

fbird_service_detach

fbird_execute

fbird_set_event_handler

fbird_fetch_assoc

fbird_trans

fbird_fetch_object

fbird_wait_event


previous page goto index next page

Legal information